قسمت 8
شنیده های انتخاباتی 7
.
.

ویژه روزهای انتخابات 1400
پنج شنبه ها ساعت 11:45 از رادیو سمنان
1شنبه و 3 شنبه ها ،ساعت 22:15 از سیمای...
دوشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت20:30 از...

مهارتهای انتخاباتی . با تحقیق و...
مهارت های انتخاباتی  آنچه...
خودتو از حق طبیعیت محروم نکن
مهارت های انتخاباتی  قسمت...

این قسمت : مابیداریم
یک انتخاب ،یک تغییر
این قسمت : گرای دیده بان
موشن_گرافیک توقف ممنوع   ...

گفتگوی اختصاصی جناب آقای محسن مهرعلی...
گفتگوی اختصاصی جناب آقای سعید جلیلی...
گفتگوی اختصاصی جناب آقای عبدالناصرهمتی...
گفتگوی اختصاصی جناب آقای علیرضا زاکانی...
گفتگوی اختصاصی جناب آقای سید ابراهیم...
گفتگوی اختصاصی جناب آقای محسن رضایی...
گفتگوی اختصاصی جناب آقای سید امیرحسین...

الوعده ، وفا
انتخاب 1400  
معیارها برای انتخاب در انتخابات ریاست...
انتخابات شوراها .

بخش هایی از برنامه انتخاب برتر ،تولید...
. بخش هایی از برنامه انتخاب برتر...
بخش هایی از برنامه انتخاب برتر...
دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:30