.
پدر و مادرای عزیز در خانه ماندن...
تست خودارزیابی کرونا
در این روزها که باید  کودکان را...

راه های انتقال کرونا
برای در امان ماندن از کرونا ،از کشیدن...
از دست دادن با یکدیگر خودداری کنیم.
شستشوی مرتب دستها

هیچ یک از دستگاههای خدمات رسان به...
عملیات دفاع بیولوژیک در نقاط مختلف استان...
اقدامات گروه های جهادی استان سمنان در...
تا به امروز آزمایش ۱۲۱ نفر مثبت گزارش...