رونق تولید ملی | شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸

کار مردم عادی است؟؟!!

شناسه : 362607131

به راستی تخریب اموال عمومی ،به آتش کشیدن پاساژها و سرمایه های مردم ،نابودی کسب و کار و اسباب معیشت هموطنان ،کار مردم عادی است !!