چگونه می شود با امر به معروف و نهی از منکر کرونا راشکست داد؟

شناسه : 370222816

چگونه می شود با امر به معروف و نهی از منکر کرونا راشکست داد؟


مسابقه :

چگونه می شود با امر به معروف و نهی از منکر کرونا را شکست داد؟!

امام حسین (ع):

من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم .

همکار گرامی ،پاسخ خود را تا اربعین 1442 به سایت آینه باشیم به آدرس :

http://iriboffice.ir/ayenebashim

و یا به آدرس :"دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر ،صندوق پستی :3333-19395 تجریش " ارسال نمائید.

بهترین پاسخ ضمن دریافت جایزه ،به نام نگارنده در هفته نامه صدا و سیما چاپ می شود.