مبارزه با رژیم پهلوی

شناسه : 32702897

خاطره  آیت الله مهدوی کنی (ره) از مبارزه با رژیم پهلوی