قسمت اول" نور صفات.."

شناسه : 356378558

فوتو گرافی بعثت خون ،تولید سیمای مرکز سمنان میباشد ،که در آن به بررسی واقعه عاشورا پرداخته است.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده:عباس ایمانیان

کارگردان:مهدی نجفی

انیماتور:احمد احسان