فرکانسهای رادیو

فرکانسهای رادیو


 

فرکانس ها بر روی مو ج  FM

 


رادیو استانی

94 MHZ

رادیو جوان

88  MHZ

رادیو ایران

90  MHZ

رادیو ورزش

92  MHZ

رادیو معارف

96  MHZ

رادیو قرآن

100  MHZ

رادیو پیام

104  MHZ

رادیو فرهنگ

106  MHZ

 

 

 

فرکانس ها بر روی موج MW :

رادیو سمنان  (صدای استانی)

1008 KHZ

رادیو ایران   (شبکه سراسری(

1170 KHZ

 

 

  

فرکانس دیجیتال

رادیو ایران

كانال 21

رادیو سمنان

كانال 27

 

 

رای شما
میانگین (9 آرا)
The average rating is 2.4444444444444446 stars out of 5.


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ