جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

روایت "پس از فتح "

روایت "پس از فتح "


دانلود

همه ی آنان که از پیر و جوان ،زن و مرد و کودک و بزرگ سختیهای طی "طریق الحسین" را به جان می خرند و عاشقانه پای در مسیر میگذارند ،یاد آور امتی هستند که بی قرار خط مقدم بودند .

این برنامه روایتی است پس از فتح مسیر الحسین.