جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

دفاع بیولوژیک

شناسه : 367355005

دفاع بیولوژیک


عملیات دفاع بیولوژیک در نقاط مختلف استان سمنان توسط برادران پاسدار و بسیجیان پایگاه های استان