جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جعبه ی ترسناک دنیا !!

شناسه : 371343612

جعبه ی ترسناک دنیا !!


آمار ترسناک این روزهای فوت شدگان در اثر بیماری کرونا.

من و شما میتوانیم این آمار را کاهش دهیم .