تعطیلی مراکز فرهنگی تفریحی در سمنان

شناسه : 367310988

تعطیلی مراکز فرهنگی تفریحی در سمنان


طرح تقویت فاصله گذاری اجتماعی با هدف کمک به تشدید قطع زنجیره انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماس ها ،عدم برگزاری اجتماعات و حذف ترددهای غیر ضروری در سطح کشوری ،از بامداد جمعه 8 فروردین آغاز و تا 15 فروردین اجرا و در صورت تصویب تمدید خواهد شد.