جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

به آتش کشیدن اسباب معیشت کارگران در کرج

شناسه : 362607060

به آتش کشیدن اسباب معیشت کارگران در کرج


آیا به راستی ،آتش انداختن در کارگاهی که محل کسب روزی کارگران و زنان سرپرست خانوار بوده ،از هموطنان معترضم بر می آید !!

اجازه ندهیم اعتراض ما مشعل اشرار و روباهان پیر دنیا باشد.