برندگان برنامه یکی بود یکی نبود هفته اول آذر

برندگان برنامه یکی بود یکی نبود هفته اول آذر


برندگان برنامه یکی بود یکی نبود هفته اول آذر:

رهام نظری    از گرمسار

نازنین زهرا سعیدی    از شاهرود