« بازگشت

شجره طیبه

شجره طیبه


در این موشن گرافی که در معاونت فضای مجازی مرکز سمنتان تولید شده است ،به نهال انقلاب که هم اکنون 40 ساله شده ،و تهدیدهایی که طی این 40 سال به آن وارد شده است میپردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده :حسین عماد الدین