« بازگشت

رشد خدمات بهداشت و درمان در استان سمنان

رشد خدمات بهداشت و درمان در استان سمنان


در این مستند که در معاونت فضای مجازی مرکز سمنان تولید شده است ،به معرفی و ارائه آمار از پیشرفتهای بهداشت و درمان ،در طی سالهای انقلاب میپردازد.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده :امیر طیبی