موشن کمیک "تنفس " شاید تلنگری باشد...
سید شهیدان اهل قلم "سید مرتضی آموینی"
سردار شهید ،حاج احمد کاظمی.
شهید محمد بروجردی 

تصاویر آرشیوی از حضور رزمندگان استان...
اعزام رزمندگان استان سمنان به جبهه...
تصاویر آرشیوی از حضور رزمندگان استان...
 تصاویر آرشیوی از حضور سرداران و...