زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:50

  مثنوی پایداری یک شنبه 25 دقیقه

 • 00:15

  ایران 626 15 دقیقه

 • 00:30

  آرام جان 30 دقیقه

 • 01:00

  شبهای ایران 60 دقیقه

 • 02:00

  شبهای نقره ای (تکرار) 100 دقیقه

 • 03:40

  نافله 20 دقیقه

 • 04:00

  گلشن خیال (تکرار) 30 دقیقه

 • 04:30

  در حریم بندگی 10 دقیقه

 • 04:40

  پرسمان اعتقادی 60 دقیقه

 • 05:40

  نمایش (تکرار) 20 دقیقه

 • 06:00

  تا بی کران 20 دقیقه

 • 06:20

  آوای کتاب 40 دقیقه

 • 07:00

  صبح به خیر قومس 60 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 70 دقیقه

 • 09:10

  پرتو 30 دقیقه

 • 09:40

  زنده باد کودکی 20 دقیقه

 • 10:00

  آفتاب مهتاب 10 دقیقه

 • 10:10

  زندگی سلام 35 دقیقه

 • 10:45

  گل گل گلستون 15 دقیقه

 • 11:00

  خبر استانی 10 دقیقه

 • 11:10

  مثل مروارید 50 دقیقه

 • 12:00

  نگاه امروز ،جامعه فردا 30 دقیقه

 • 12:30

  ما زمین زندگی 40 دقیقه

 • 13:10

  سخنرانی 5 دقیقه

 • 13:15

  ایران ساخت 15 دقیقه

 • 13:30

  خبر استانی 10 دقیقه

 • 13:40

  حدیث حماسه 15 دقیقه

 • 13:55

  شمیم ولایت 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 40 دقیقه

 • 14:40

  نمایش 65 دقیقه

 • 15:45

  شاهکارهای ادبی 15 دقیقه

 • 16:00

  خبر استانی 15 دقیقه

 • 16:15

  طنز قند و عسل 30 دقیقه

 • 16:45

  در حریم بندگی 15 دقیقه

 • 17:00

  تازه شو 60 دقیقه

 • 18:00

  کوچه دلگشا 90 دقیقه

 • 19:30

  کافه رسانه 30 دقیقه

 • 20:00

  مسابقه صد 30 دقیقه

 • 20:30

  یادمان نرود 15 دقیقه

 • 20:45

  قصه شب 15 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  شبهای نقره ای 75 دقیقه

 • 22:45

  مجله علمی 45 دقیقه

 • 23:30

  گلشن خیال 10 دقیقه

 • 23:40

  استان ،اقتصاد،توسعه

 • 23:50

  مثنوی پایداری