زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  مستند گزارشی 30 دقیقه

 • 00:30

  آرام جان 30 دقیقه

 • 01:00

  شبهای ایران 60 دقیقه

 • 02:00

  شبهای نقره ای (تکرار) 100 دقیقه

 • 03:40

  نافله 20 دقیقه

 • 04:00

  گلشن خیال (تکرار) 30 دقیقه

 • 04:30

  در حریم بندگی 10 دقیقه

 • 04:40

  پرسمان اعتقادی 60 دقیقه

 • 05:40

  نمایش (تکرار) 20 دقیقه

 • 06:00

  نجوای منتظران 90 دقیقه

 • 07:30

  طلیعه ظهور 30 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 35 دقیقه

 • 08:35

  ایران را بگردیم 5 دقیقه

 • 08:40

  عصر انتظار 35 دقیقه

 • 09:15

  لبخند ایرانی 105 دقیقه

 • 11:00

  طنز مهمان قیچی 60 دقیقه

 • 12:00

  اقتصاد پویا 70 دقیقه

 • 13:10

  سخنرانی 20 دقیقه

 • 13:30

  خبر استانی 10 دقیقه

 • 13:40

  حدیث حماسه 60 دقیقه

 • 14:40

  نمایش 80 دقیقه

 • 16:00

  خبر استانی 15 دقیقه

 • 16:15

  طنز قند و عسل 30 دقیقه

 • 16:45

  در حریم بندگی 15 دقیقه

 • 17:00

  عصر جمعه با رادیو 30 دقیقه

 • 17:30

  شاهکارهای ادبی 30 دقیقه

 • 18:00

  به وقت شادی 120 دقیقه

 • 20:00

  مسابقه صد 30 دقیقه

 • 20:30

  یادمان نرود 15 دقیقه

 • 20:45

  قصه شب 15 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  شبهای نقره ای 120 دقیقه

 • 23:30

  گلشن خیال