زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  گلشن خیال سه شنبه 45 دقیقه

 • 00:15

  ایران 626 105 دقیقه

 • 02:00

  زندگی سلام (تکرار) 60 دقیقه

 • 03:00

  شبهای نقره ای (تکرار) 60 دقیقه

 • 04:00

  گلشن خیال (تکرار) 30 دقیقه

 • 04:30

  در حریم بندگی 45 دقیقه

 • 05:15

  پرسمان اعتقادی 45 دقیقه

 • 06:00

  تا بی کران 30 دقیقه

 • 06:30

  مثل مروارید 30 دقیقه

 • 07:00

  صبح به خیر قومس 60 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 75 دقیقه

 • 09:15

  زندگی سلام 45 دقیقه

 • 10:00

  آفتاب مهتاب 15 دقیقه

 • 10:15

  تازه شو 30 دقیقه

 • 10:45

  گل گل گلستون 15 دقیقه

 • 11:00

  خبر استانی 15 دقیقه

 • 11:15

  آرام جان 45 دقیقه

 • 12:00

  نگاه امروز ،جامعه فردا 30 دقیقه

 • 12:30

  ما زمین زندگی 45 دقیقه

 • 13:15

  ایران ساخت 15 دقیقه

 • 13:30

  خبر استانی 10 دقیقه

 • 13:40

  حدیث حماسه 15 دقیقه

 • 13:55

  شمیم ولایت 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 45 دقیقه

 • 14:45

  نغمه ها(سرودهای درخواستی) 45 دقیقه

 • 15:30

  زنده باد کودکی 15 دقیقه

 • 15:45

  شاهکارهای ادبی 15 دقیقه

 • 16:00

  خبر استانی 15 دقیقه

 • 16:15

  طنز قند و عسل 30 دقیقه

 • 16:45

  در حریم بندگی 105 دقیقه

 • 18:30

  کوچه دلگشا 90 دقیقه

 • 20:00

  مسابقه صد 30 دقیقه

 • 20:30

  یادمان نرود 15 دقیقه

 • 20:45

  قصه شب 15 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  شبهای نقره ای 45 دقیقه

 • 22:15

  تازه شو 15 دقیقه

 • 22:30

  مثنوی پایداری 15 دقیقه

 • 22:45

  مجله علمی 15 دقیقه

 • 23:00

  نمایش هفته

 • 23:30

  گلشن خیال