محتوا با برچسب برنامه زنده شب-رادیو.

شبهای نقره ای سمنان
برنامه زنده رادیویی شبهای نقره ای سمنان هرشب از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت با گویش های محلی استان سمنان، میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای مهدیشهر
برنامه شبهای نقره ای مهدیشهر سه شنبه شبها، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت و به گویش سنگسری میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای گرمسار
برنامه شبهای نقره ای گرمسار چهارشنبه شبها، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت و به گویش های مختلفی که در شهرستان گرمسار وجود دارد، میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای سمنان
برنامه زنده شبهای نقره ای سمنان دوشنبه ها و جمعه ها، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت و به لهجه سمنانی میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای شاهرود
برنامه شبهای نقره ای شاهرود، با گویش شاهرودی، شبهای یکشنبه و پنجشنبه، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای گرمسار
برنامه شبهای نقره ای گرمسار چهارشنبه شبها، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت و به گویش های مختلفی که در شهرستان گرمسار وجود دارد، میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای مهدیشهر
برنامه شبهای نقره ای مهدیشهر سه شنبه شبها، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت و به گویش سنگسری میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای سمنان
برنامه شبهای نقره ای سمنان دوشنبه ها و جمعه ها، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت و به لهجه سمنانی میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.
شبهای نقره ای سمنان
دوشنبه ها و جمعه ها ساعت 21:30
شبهای نقره ای شاهرود
برنامه شبهای نقره ای شاهرود، با گویش شاهرودی، شبهای یکشنبه و پنجشنبه، از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت میهمان شنوندگان محترم شبکه استانی صدای مرکز سمنان می باشد.