محتوا با برچسب نهم_دیماه.

9 دی" روز بصیرت و میثاق امت با ولایت"در استان سمنان.