9 دی" روز بصیرت و میثاق امت با ولایت"در استان سمنان.