محتوا با برچسب شهدا.

دمی با شهدا

دمی با شهدا

توفیق حضور

سرها داده اند ،تا عزت تو نرود

سرها داده اند ،تا عزت تو نرود

خواهرم ،برای حفظ عزتت و وقارت سرها داده اند.

با ستاره ها

با ستاره ها

هر روز - ساعت 17:45