محتوا با برچسب سیما-اجتماعی.

سریال گاهی به پشت سر نگاه کن
«گاهی به پشت سر نگاه کن» یک ملودرام خانوادگی است که با محوریت موضوعی حمایت از تولیدات داخلی و اعتماد به نخبگان جوان ایرانی و توجه ویژه به سبک زندگی ایرانی اسلامی مقابل دوربین رفته است
سمنان شهر اخلاق
این برنامه با هدف بیان فعالیتهای شهرداری سمنان و ترویج اخلاق شهروندی در روز های زوج ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه از صدای استانی مرکز سمنان پخش می گردد.