شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ایران 626 00:15
شبهای نقره ای (تکرار) 03:00
در حریم بندگی 04:30
پرسمان اعتقادی 05:15
تا بی کران 06:00
مثل مروارید 06:30
خبر سراسری 08:00
آفتاب مهتاب 10:00
تازه شو 10:15
گل گل گلستون 10:45
خبر استانی 11:00
آرام جان 11:15
نگاه امروز ،جامعه فردا 12:00
ما زمین زندگی 12:30
ایران ساخت 13:15
خبر استانی 13:30
حدیث حماسه 13:40
شمیم ولایت 13:55
خبر سراسری 14:00
نغمه ها(سرودهای درخواستی) 14:45
زنده باد کودکی 15:30
شاهکارهای ادبی 15:45
خبر استانی 16:00
طنز قند و عسل 16:15
در حریم بندگی 16:45
کوچه دلگشا 18:30
مسابقه صد 20:00
یادمان نرود 20:30
قصه شب 20:45
خبر سراسری 21:00
تازه شو 22:15
مثنوی پایداری 22:30
مجله علمی 22:45