شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
در حریم بندگی 03:30
اخبار سراسری 08:00
آفتاب مهتاب 10:00
مثل مروارید 11:10
مستند گزارشی 11:30
ایران ساخت 13:20
اخبار سراسری 14:00
نغمه ها(سرودهای درخواستی) 14:45
اخبار استانی 16:00
به وقت شادی 17:00
در حریم بندگی 20:15
اخبار سراسری 21:00