شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
موسیقی شب 02:00
آوای کتاب 02:30
اخبار سراسری 08:00
اخبار سراسری 14:00
قند پارسی 14:45
نغمه ها(سرودهای درخواستی) 15:05
اخبار استانی 16:00
کاشانه مهر 17:00
اخبار سراسری 21:00
گنجینه 22:45