شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند گزارشی 00:00
آرام جان 00:30
شبهای ایران 01:00
شبهای نقره ای (تکرار) 02:00
نافله 03:40
در حریم بندگی 04:30
پرسمان اعتقادی 04:40
نمایش (تکرار) 05:40
نجوای منتظران 06:00
طلیعه ظهور 07:30
خبر سراسری 08:00
ایران را بگردیم 08:35
لبخند ایرانی 09:15
طنز مهمان قیچی 11:00
سخنرانی 13:10
خبر استانی 13:30
حدیث حماسه 13:40
نمایش 14:40
خبر استانی 16:00
طنز قند و عسل 16:15
در حریم بندگی 16:45
عصر جمعه با رادیو 17:00
شاهکارهای ادبی 17:30
به وقت شادی 18:00
مسابقه صد 20:00
یادمان نرود 20:30
قصه شب 20:45
خبر سراسری 21:00