اگر مایل هستید در برنامه های

صدا و سیمای  مرکز سمنان

شرکت نمائید   جدول روبرو

را تکمیل  تا پس از هماهنگی

میزبان شما در برنامه ها باشیم .

Text to Identify